جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96013499پسا دکتری1397/12/21398/2/231399/2/241880
97006593کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/2/231399/8/23860
97010238علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23825
97010316علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/23875
97010953کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/2/231399/8/23870
97011012علوم و علوم زیستی1397/10/271398/2/231399/8/23870
97011209پسا دکتری1397/12/231398/2/231399/2/2418850
97011659میان گروهی1397/12/21398/2/231399/8/23830
97012980علوم پزشکی1397/12/21398/2/231399/8/23865
97013421علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/12/21398/2/231399/2/2318940
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.