جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
93052012کشاورزی و منابع طبیعی1394/10/121394/10/131397/10/1367850
93047488کشاورزی و منابع طبیعی1394/10/51394/10/71397/9/771370
93025031کشاورزی و منابع طبیعی1394/8/101394/8/111399/8/112070
92029574کشاورزی و منابع طبیعی1394/7/141394/7/181396/7/18112152
93042156کشاورزی و منابع طبیعی1394/6/291394/7/61397/7/677360
93032739کشاورزی و منابع طبیعی1394/6/11394/6/31396/11/3101825
92044542کشاورزی و منابع طبیعی1394/4/131394/4/141397/4/1485640
93034335کشاورزی و منابع طبیعی1394/4/11394/4/131395/1/13167075
93023462کشاورزی و منابع طبیعی1394/3/51394/3/161395/6/16151570
93015397کشاورزی و منابع طبیعی1394/1/231394/1/291396/1/29129320
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.