جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92013079پسا دکتری1392/8/131392/9/61393/9/7215350
92020975میان گروهی1392/9/111392/9/51393/9/5215575
91005000فنی و مهندسی1392/2/151392/2/21393/9/2215825
91002863علوم پزشکی1391/8/11391/8/271393/8/27216375
91004370فنی و مهندسی1392/10/141392/10/91393/8/9218135
87041126علوم پزشکی1391/8/81391/8/81393/8/8218125
91002930علوم پزشکی1391/8/101391/8/41393/8/4218550
91000548علوم و علوم زیستی1391/4/311391/7/41393/7/4221550
92002322پسا دکتری1392/5/131392/6/231393/6/24222680
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
نمایش ۱٬۱۷۱ تا ۱٬۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.