جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96017339رساله دکتری1397/3/241397/6/41399/6/48650
940002کرسی1394/5/31394/6/41399/6/48680
97017518میان گروهی1397/12/231398/3/51399/6/5850
97014196سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/10/271397/12/61399/6/68470
97017690میان گروهی1397/10/271397/12/61399/6/68440
96015518رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/6840
96015616رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/68450
96012625رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/68450
96012495رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/6840
96012944رساله دکتری1397/3/241397/6/61399/6/68450
نمایش ۱٬۱۵۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.