جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91000548علوم و علوم زیستی1391/4/311391/7/41393/7/4221550
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
91003260علوم پزشکی1391/7/251391/8/101393/4/10230085
91003851علوم پزشکی1391/8/11391/8/101392/8/1025400
91000233علوم پزشکی1391/5/71391/8/161393/10/16211550
841117علوم پزشکی1391/7/251391/8/211393/2/21235075
91002863علوم پزشکی1391/8/11391/8/271393/8/27216375
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
90006307میان گروهی1391/8/301391/8/301393/4/30228040
91002930علوم پزشکی1391/8/101391/8/41393/8/4218550
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.