جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96013284رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/301210
96013533رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/3012150
96013597رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/3012150
96013622رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/301210
96014535رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/3012150
96015942رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/3012150
96015957رساله دکتری1397/3/241397/4/301399/4/3012150
96015793رساله دکتری1397/3/241397/4/251399/4/251260
96016221رساله دکتری1397/3/241397/4/251399/4/2512630
96002280رساله دکتری1397/3/241397/4/241399/4/2412770
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.