جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97010470پسا دکتری1397/12/21398/2/41399/2/520750
97010601فنی و مهندسی1397/12/21398/2/41399/2/420880
97011205پسا دکتری1397/12/231398/2/41399/2/52070
97012240علوم پزشکی1397/12/21398/2/41398/8/438570
97014568پسا دکتری1397/12/231398/2/41399/2/520750
97016307پسا دکتری1397/12/21398/2/41399/2/520750
97018678پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/231398/2/41399/2/52070
97019282گرنت آغاز1397/11/171398/2/41399/2/420880
97021710پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/41399/2/520770
96012170کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/2/231399/2/2318970
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.