جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91000548علوم و علوم زیستی1391/4/311391/7/41393/7/4221550
91000610علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/10/81391/2/121391/6/12295955
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
91001291علوم پزشکی1391/4/311391/5/231393/11/23207950
91001363فنی و مهندسی1391/12/141392/2/161393/5/16226440
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
91001671کشاورزی و منابع طبیعی1392/9/251392/9/211395/11/21136250
91001676میان گروهی1391/5/71391/6/291393/1/29237380
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.