يکشنبه ٠٤ تير ١٣٩٦-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه فنی و مهندسی > طرح‌های خاتمه یافته کارگروه فنی و مهندسی 

طرح‌های خاتمه یافته کارگروه علوم پزشکی

 

پدید آورنده

عنوان

     1

م‍ح‍م‍دی‌ روش‍ن‍ده‌ ، ج‍م‍ش‍ی‍د

ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍ل‍ی‌ دی‌ اک‍س‍ان‍ون‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍اده‌ اول‍ی‍ه‌ ن‍خ‌ ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ ج‍ذب‌ ت‍ک‌ رش‍ت‍ه‌ ای‌

2

ب‍رازن‍ده‌ ، ف‍رش‍اد

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ روب‍ات‌ م‍دولار م‍ار ش‍ک‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ات‍وم‍ی‌ م‍ار

3

ع‍ظی‍م‍ی‌  ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ و ک‍ارای‍ی‌ راک‍ت‍وره‍ای‌ ب‍ی‍وف‍ی‍ل‍ت‍ر ه‍ی‍ب‍ری‍د م‍س‍ت‍غ‍رق‌ در ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ ش‍ه‍ری‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ پ‍اپ‍ل‍وت‌

4

ن‍ص‍ی‍ری‌ ک‍ن‍اری‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ ب‍س‍ی‍ار ب‍ان‍د وس‍ی‍ع‌

5

ص‍ال‍ح‍ی‌ ، ج‍واد

زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ زم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رده‌ Spread-Time CDMA

6

ص‍ال‍ح‌ ن‍ی‍ا، م‍ژده‌

ت‍م‍ای‍ز س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ج‍ن‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ رده‌ اری‍ت‍روئ‍ی‍دی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ش‍ت‌ س‍اده‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍م‌ ک‍ش‍ت‍ی‌

7

ت‍وک‍ل‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، رض‍ا

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍وال‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ در م‍س‍ال‍ه‌ ی‍ک‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ زودک‍رد و ب‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ دی‍رک‍رد و ب‍ی‍ک‍اری‌ م‍ج‍از

8

ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌ ش‍ادپ‍ور ، م‍ح‍م‍د

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ت‍س‍ت‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍اف‍ت‌ ن‍رم‌ وس‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ت‌ داده‌ ش‍ده‌

9

ج‍لال‍ی‌ ف‍ر ، ح‍س‍ی‍ن‌

ن‍رم‌ اف‍زار آن‍ال‍ی‍ز پ‍ای‍داری‌ ش‍ی‍ب‌

10

اص‍لاح‍چ‍ی‌ ، چ‍ن‍گ‍ی‍ز

ب‍لاک‌ ب‍ن‍دی‌ ه‍اپ‍ل‍وت‍ی‍پ‌ ه‍ا ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ درخ‍ت‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍وژن‍ت‍ی‍ک‌ ک‍ام‍ل‌

11

ک‍ری‍م‍ی‌ طاه‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌

س‍اخ‍ت‌ آل‍ی‍اژ Al6082 دارای‌ اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ ب‍الا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ پ‍ی‍ری‌ در ح‍ی‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ف‍رم‌ و پ‍س‌ از ت‍غ‍ی‍ی‍ر ف‍رم‌ در ف‍رآی‍ن‍د اک‍س‍ت‍روژن‌ در ک‍ان‍ال‌ زاوی‍ه‌ دار ه‍م‍س‍ان‌

12

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ ب‍ا ک‍ل‍ون‍ی‌ م‍ورچ‍ه‌ ه‍ا

13

م‍ولای‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ی‍ک‌ م‍دل‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍ارام‍ت‍ر م‍ه‍اج‍رت‌

14

خ‍راس‍ان‍ی‌ ، س‍ی‍ن‍ا

ن‍ق‍اط ک‍وان‍ت‍م‍ی‌ در ک‍اواک‌ ه‍ای‌ ب‍ل‍ور ف‍وت‍ون‍ی‌

15

رئ‍ی‍س‌ زاده‌ ، رام‍ی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د س‍اخ‍ت‌ ف‍وم‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‍ی‌ ت‍وس‍ط ب‍راده‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ و ن‍م‍ک‌ طع‍ام‌

16

اخ‍وان‌ ن‍ی‍اک‍ی‌ ، ت‍ق‍ی‌

ت‍وس‍ع‍ة ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ ب‍رای‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ و خ‍دم‍ات‍ی‌

17

م‍ه‍اج‍رزاده‌ ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ای‌ اث‍ر م‍ی‍دان‌ ب‍ا اب‍ع‍اد زی‍ر م‍ی‍ک‍روم‍ت‍ری‌ و ن‍ان‍وم‍ت‍ری‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍ای‍ه‌ ای‌ ب‍رای‌ م‍دارات‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌

18

ج‍لال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ارائ‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍دی‍د ض‍رب‍ه‌ ای‌ - چ‍رخ‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍ف‍اده‌ در م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍ار ت‍م‍ام‌ م‍ق‍طع‌ س‍ن‍گ‌ س‍خ‍ت‌

19

م‍ه‍دوی‌ ، ای‍رج‌

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ول‍ی‍د س‍ل‍ول‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍رااب‍ت‍ک‍اری‌

20

ت‍ق‍ی‌ راد ، ح‍م‍ی‍درض‍ا

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ی‍ک‌ رب‍ات‌ م‍وازی‌ ک‍اب‍ل‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ای‌

21

ای‍ران‍م‍ن‍ش‌ ، ع‍ل‍ی‌

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ت‍ع‍دادی‌ از ان‍دی‍س‍ه‍ای‌ ت‍وپ‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍دای‌ از ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ا و ن‍ان‍و چ‍ن‍ب‍ره‍ا

22

رح‍ی‍م‍ی‌ راد ، اح‍م‍د

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ک‍وی‍ل‍ه‍ای‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ و چ‍ن‍د ق‍طب‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ س‍ت‍ون‌ پ‍لاس‍م‍ا و ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ در ت‍وک‍ام‍ک‌ IR-T1

23

اف‍ض‍ل‍ی‌ ک‍وش‍ا ، ع‍ل‍ی‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍رع‍ت‌ و ت‍وان‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اف‍زاره‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ MOSFET ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ س‍اخ‍ت‌ و ح‍ی‍ن‌ ک‍ار

24

ق‍رآن‌ ن‍وی‍س‌ ، م‍ح‍م‍ود

اث‍ر ف‍ل‍زات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ر روی‌ م‍ن‍س‍وج‍ات‌ ت‍وس‍ط ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ پ‍لاس‍م‍ا

25

س‍الار ال‍ه‍ی‌ ، اح‍م‍د

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ل‍ی‍م‍ی‍ت‍ر گ‍س‍ی‍ل‍ن‍ده‌ ال‍ک‍ت‍رون‌ در راک‍ت‍ور م‍ح‍ص‍ورس‍ازی‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ پ‍لاس‍م‍ا

26

ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ل‍ج‌ ، ب‍اب‍ک‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‌ س‍ی‍م‌ غ‍ی‍ر م‍ت‍م‍رک‍ز ن‍س‍ل‌ آی‍ن‍ده‌ NGN)(

27

م‍ح‍ت‍س‍ب‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ی‍ک‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍وان‌ ب‍رای‌ م‍ح‍وره‍ای‌ م‍وازی‌

28

رزم‍ی‌ ، ج‍ع‍ف‍ر

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

29

ج‍ولای‌ ، ف‍ری‍ب‍رز

اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ ف‍ازی‌ ب‍رای‌ ح‍ل‌ ی‍ک‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ت‍ک‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌

30

ص‍اب‍ری‌ ، ع‍ب‍اس‌ ع‍ل‍ی‌

خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ و رواب‍ط م‍ق‍ی‍اس‍ی‌ در پ‍دی‍ده‌ ه‍ای‌ رش‍دی‌ غ‍ی‍ر ت‍ع‍ادل‍ی‌

31

س‍ج‍ادی‌ ، ج‍ع‍ف‍ر

ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وه‍ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌

32

س‍ل‍م‍اس‍ی‌ زاده‌ ، م‍ح‍م‍ود

ام‍ن‍ی‍ت‌ ت‍ئ‍وری‌ اطلاع‍ات‍ی‌

33

خ‍وی‍ی‌ ، ام‍ی‍ر رض‍ا

م‍دل‌ س‍ازی‌ چ‍ن‍د م‍ق‍ی‍اس‍ی‌ م‍واد در م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍ان‍و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ردازش‌ م‍وازی‌

34

ت‍وس‍ل‍ی‌ ، اح‍م‍د

ت‍وس‍ع‍ه‌ دان‍ش‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ب‍دی‍ل‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ه‌ ات‍ان‍ول‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ س‍وخ‍ت‌ خ‍ودروه‍ا و م‍ک‍م‍ل‌ ب‍ن‍زی‍ن‌

35

م‍ق‍داری‌ ، ع‍ل‍ی‌

پ‍اک‌ ش‍وی‌ سلول رباتیکی و اماده سازی جسد انسان

36

زارع‌ ب‍ی‍دک‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د

م‍وت‍ور ب‍ازی‍اب‍ی‌ اس‍ن‍اد ف‍ارس‍ی‌

37

م‍ح‍م‍دی‌ ، ت‍ورج‌

س‍اخ‍ت‌ غ‍ش‍اه‍ای‌ م‍ات‍ری‍س‌ آم‍ی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ ج‍داس‍ازی‌ دی‌ اک‍س‍ی‍د ک‍رب‍ن‌ - م‍ت‍ان‌

38

م‍ال‍ک‌ ن‍ژاد ، خ‍س‍رو

ح‍ل‌ م‍ع‍ادل‍ه‌ ان‍ت‍گ‍رال‌ ول‍ت‍رای‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍ا ه‍س‍ت‍ه‌ غ‍ی‍ر ص‍ع‍ودی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ای‍ن‌ ن‍وع‌ م‍ع‍ادل‍ه‌

39

ج‍م‍ال‍ی‌ ، ش‍ه‍رام‌

طراح‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ع‍ال‌ ص‍ف‌ در م‍س‍ی‍ری‍اب‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر روش‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ن‍وروف‍ازی‌

40

غ‍ن‍ی‌ ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ ، م‍اه‍رخ‌

ارائ‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ در گ‍ی‍رن‍ده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ MRC ب‍رای‌ م‍دولاس‍ی‍ون‍ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ در ک‍ان‍ال‍ه‍ای‌ م‍ح‍وش‍ون‍ده‌

41

س‍ل‍طان‍ی‍ان‌ زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د

ت‍وس‍ع‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ص‍اوی‍ر ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ب‍ا وزن‌ ان‍ت‍ش‍ار و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا

42

ه‍اش‍م‍ی‌ ، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌

س‍ن‍ت‍ز و م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ غ‍رب‍ال‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ زئ‍ول‍ی‍ت‍ی‌ از ن‍وع‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍و آل‍وم‍ی‍ن‍وف‍س‍ف‍ات‌

43

م‍ح‍وی‌ ، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ ف‍اض‍لاب‌ رن‍گ‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آن‍زی‍م‍ی‌

44

ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ، س‍ی‍ف‌ ال‍ل‍ه‌

م‍طال‍ع‍ة ج‍ذب‌ و ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ ه‍ی‍دروژن‌ در ن‍ان‍ول‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ی‍ت‍ان‍ی‍وم‌ دارش‍ده‌ و ن‍ق‍ص‌ دارStudy

45

ت‍واب‍ی‌ ، اح‍س‍ان‌

آن‍ال‍ی‍ز آم‍اری‌ از رص‍ده‍ای‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ س‍ی‍خ‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ و رف‍ت‍ار م‍وج‌ گ‍ون‍ه‌ آن‍ه‍ا

46

ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌ ، ج‍ع‍ف‍ر

س‍اخ‍ت‌ ک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ول‍ی‍د ال‍ف‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ از ش‍ک‍س‍ت‌ ک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‍ی‌ ح‍رارت‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ا

47

ن‍ی‍ک‌ ف‍رج‍ام‌ ، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍ر ارگ‍ان‍ی‍ک‌

48

ن‍ورال‍س‍ن‍اء ، رس‍ول‌

پ‍ای‍ش‌ پ‍روف‍ای‍ل‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ در ف‍ازه‍ای‌ I وII

49

ام‍ام‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود

س‍اخ‍ت‌ ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍م‌ و ذرات‌ ای‍ن‍ت‍رم‍ت‍ال‍ی‍ک‌ م‍ن‍ی‍زی‍م‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ای‍د و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آن‌

50

ک‍ی‍ان‍ی‌ ، داری‍وش‌

گ‍راف‌ ه‍ای‌ ک‍ی‍ل‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌  ب‍ه‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍اه‍ی‌ ج‍اب‍ه‌ ج‍ای‍ی‌

51

ان‍ص‍اری‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

س‍اخ‍ت‌ س‍ام‍ان‍ه‌ ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ف‍ی‍ب‍رن‍وری‌ ب‍رای‌ ع‍م‍ق‌ ی‍اب‍ی‌ ت‍وم‍وره‍ای‌ س‍رطان‍ی‌ در ب‍اف‍ت‌ م‍ش‍اب‍ه‌ پ‍س‍ت‍ان‌

52

رزاق‍ی‍ان‌ ، اح‍م‍د

ت‍ول‍ی‍د ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ Mg2Si - Al ب‍ه‌ روش‌ اک‍س‍ت‍روژن‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ه‍س‍از ب‍ر خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آن‌

53

ک‍وف‍ی‍گ‍ر ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ع‍ال‌ م‍ق‍اوم‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ر در س‍ازه‌ ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از س‍ن‍س‍وره‍ا و م‍ح‍رک‍ه‍ای‌ پ‍ی‍زوال‍ک‍ت‍ری‍ک‌

54

ح‍م‍ی‍دی‌ س‍ن‍گ‍ده‍ی‌ ، م‍ه‍ری‌

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ای‍زولات‍وره‍ای‌ ج‍دی‍د ف‍وت‍ون‍ی‌

55

ج‍ولای‌ ، ف‍ری‍ب‍رز

م‍دل‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ل‍ول‌ و چ‍ی‍دم‍ان‌ ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د س‍ل‍ول‍ی‌ پ‍وی‍ا در ش‍رای‍ط ت‍ص‍ادف‍ی‌

56

ت‍ق‍ی‌ زاده‌ ، م‍ج‍ی‍د

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ م‍ی‍ک‍روری‍ف‍رم‍ر ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ه‍ی‍دروژن‌ در پ‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‍ی‌ ه‍ی‍دروژن‍ی‌

57

ک‍اظم‍ی‌ ن‍ژاد ، م‍ح‍س‍ن‌

ب‍ه‍ب‍ود خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و ری‍زس‍اخ‍ت‍ار ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ش‍دی‍د

58

گ‍ودرزی‌ ، م‍ازی‍ار

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ آگ‍اه‌ ب‍ه‌ ن‍وس‍ان‌ پ‍روس‍ه‌ س‍اخ‍ت‌ در ت‍راش‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د پ‍ردازن‍ده‌ ای‌

59

پ‍وراف‍ش‍اری‌ ، پ‍ی‍م‍ان‌

ک‍اه‍ش‌ آس‍ی‍ب‌ س‍ازن‍د در م‍خ‍ازن‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ان‍و ذرات‌

60

ای‍ران‌ خ‍واه‌ ، ع‍ب‍دال‍ه‌

س‍اخ‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ات‍ال‍ی‍س‍ت‌ ش‍ی‍ف‍ت‌ آب‌ - گ‍از ت‍ک‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌

61

پ‍اک‍ی‍زه‌ ، ت‍وک‍ل‌

اث‍رات‌ ج‍ذب‌ م‍ی‍ان‌ ب‍ان‍دی‌ در پ‍اس‍خ‌ ن‍وری‌ ن‍ان‍و ذره‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌

62

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ض‍رب‌ گ‍راف‍ه‍ا و طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍راک‍اوش‍ی‌

63

اف‍ض‍ل‍ی‌ ک‍وش‍ا ، ع‍ل‍ی‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ طراح‍ی‌ م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ و پ‍ردازن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍ا دس‍ت‍ورات‌ خ‍اص‌ م‍ن‍ظوره‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ س‍اخ‍ت‌ و ح‍ی‍ن‌ ک‍ار

64

خویی امیر رضا

مدلسازي ترك و ناپيوستگي در محيط هاي خاكي اشباع به روش هاي المان محدود تطابقي و تعميم يافته

65

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍راک‍اوش‍ی‌

66

طب‍ائ‍ی‍ان‌ ، ه‍ادی‌

س‍ن‍ت‍ز ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ پ‍الادی‍وم‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ال‍ک‍ت‍رود آن‍د در پ‍ی‍ل‌ س‍وخ‍ت‍ی‌ اس‍ی‍د ف‍رم‍ی‍ک‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌

67

م‍ح‍م‍دی‌ ، س‍ه‍ی‍ل‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍رک‌ خ‍وردگ‍ی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زاء م‍ح‍دود ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌

68

س‍ل‍م‍اس‍ی‌ ، ن‍اص‍ر

ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دل‌ و روش‌ه‍ای‌ ح‍ل‌ ب‍رای‌ م‍س‍ائ‍ل‌ زم‍ان‌ب‍ن‍دی‌ گ‍روه‍ی‌ در ک‍ارگ‍اه‌ه‍ای‌ س‍ری‌ و س‍ری‌ م‍ن‍ع‍طف‌

69

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍راک‍اوش‍ی‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌

70

ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ، ام‍ی‍ررض‍ا

ت‍ه‍ی‍ه‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ک‍م‍پ‍ل‍ک‍س‍ه‍ای‌ رادی‍ولان‍ت‍ان‍ی‍دی‌ ب‍ا ل‍ی‍گ‍ان‍د  zoledronic acid و ک‍ارب‍رد آن‌ ه‍ا در پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌

71

آزاده‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ب‍ه‍ره‌ وری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ا اس‍ت‍ن‍اد ب‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا و روش‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

72

ص‍ادق‍ی‌ ، ک‍ی‍وان‌

م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظری‌ و ت‍ج‍رب‍ی‌ راه‌ ان‍دازی‌ م‍ج‍دد خ‍ط ل‍ول‍ه‌ ح‍ام‍ل‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ از ن‍وع‌ م‍وم‌ دار

73

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا ب‍اب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‍ه‍ای‌ گ‍راف‍ه‍ا، وطراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍راک‍اوش‍ی‌

74

خ‍وی‍ی‌ ، ام‍ی‍ر رض‍ا

ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ق‍طع‍ات‌ ح‍اص‍ل‌ از ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ ده‍ی‌ س‍رد و گ‍رم‌ پ‍ودره‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اه‍ده‌ از ی‍ک‌ م‍دل‌ ت‍م‍اس‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ ح‍رارت‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ش‍ار=

75

ش‍ش‍م‍ان‍ی‌ ، ش‍ب‍ن‍م‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ن‍ان‍و ذرات‌ گ‍راف‍ن‌ ب‍ر خ‍واص‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ پ‍روپ‍ی‍ل‍ن‌ - س‍ل‍ول‍ز

76

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍راک‍اوش‍ی‌ و ن‍ظری‍ه‌ گ‍راف‍ه‍ا ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا

77

پ‍ور م‍ی‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌

ح‍ل‌ چ‍ن‍د م‍س‍ال‍ه‌ در رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ م‍وض‍ع‍ی‌ گ‍راف‍ه‍ا

78

ن‍ی‍ل‍ی‌ اح‍م‍دآب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍ود

ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ولاده‍ای‌ ن‍ان‍و س‍اخ‍ت‍ار ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ش‍دی‍د

79

م‍ق‍داری‌ ، ع‍ل‍ی‌

م‍دل‌ س‍ازی‌، ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍دپ‍ری‍دن‌ در رب‍ات‌ ه‍ای‌ ان‍س‍ان‌ ن‍م‍ا

80

ع‍ارف‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا

ن‍ظری‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌

81

ن‍وری‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌

ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍واد م‍ورد ن‍ی‍از ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ارزش‌ ک‍س‍ب‌ ش‍ده‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ح‍ص‍ول‍ه‌ م‍ون‍ت‍اژی‌

82

ب‍ن‍ای‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ق‍درت‌ پ‍ه‍ن‌ ب‍ان‍د م‍ای‍ک‍رووی‍و ب‍ا روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ ت‍وان‌ ف‍ض‍ای‍ی‌

83

ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ل‍ج‌ ، ب‍اب‍ک‌

ه‍م‍گ‍رای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‌ ب‍ان‍د پ‍ه‍ن‌ س‍ی‍م‍ی‌ و ب‍ی‌ س‍ی‍م‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍س‍ل‌ آی‍ن‍ده‌

84

م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ان‌ ، ف‍رن‍از

روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ ت‍ول‍ی‍د ت‍اب‍ش‌ ب‍اع‍م‍ق‌ ت‍م‍رک‍ز ب‍الا

85

ب‍اب‍ائ‍ی‌ زاده‌ ، م‍س‍ع‍ود

ج‍داس‍ازی‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ ه‍ای‌ ت‍ن‍ک‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌

86

ب‍ه‍ادری‌ ن‍ژاد ، م‍ه‍دی‌

ص‍رف‍ه‌ ج‍وی‍ی‌ ان‍رژی‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ ، ب‍ادگ‍ی‍ر و س‍ق‍ف‍ه‍ای‌ گ‍ن‍ب‍دی‌

87

م‍روس‍ت‍ی‌ ، ف‍رخ‌

ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍ازس‍ازی‌ خ‍طا درک‍ده‍ای‌ ک‍ان‍ول‍وش‍ن‍ی‌ و ت‍ع‍م‍ی‍م‌ آن‌ ب‍ه‌ م‍ی‍دان‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌

88

ع‍زم‍ی‌ ، پ‍ای‍ی‍ز

ب‍ازی‍اب‍ی‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ت‍ک‍رار وف‍ق‍ی‌ ت‍س‍ری‍ع‌ ش‍ده‌

89

م‍ح‍م‍ودی‌ ، رض‍ا

رف‍ت‍ار خ‍زش‌ ف‍رورون‍دگ‍ی‌ آل‍ی‍اژه‍ای‌ ب‍دون‌ س‍رب‌ ح‍اوی‌ ع‍ن‍اص‍ر ک‍م‍ی‍اب‌ خ‍اک‍ی‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

90

س‍ت‍وده‌ ق‍ره‌ ب‍اغ‌ ، رح‍م‍ت‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ و م‍دل‍س‍ازی‌ ه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍س‍ت‍ر ه‍ای‌ س‍ی‍ال‌ ب‍ه‌ روش‌ خ‍وش‍ه‌ ای‌

91

س‍ل‍م‍اس‍ی‌ زاده‌ ، م‍ح‍م‍ود

م‍ب‍ان‍ی‌ طراح‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ا و پ‍روت‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ رم‍زن‍گ‍اری‌

92

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ت‍ق‍ارن‌ در م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ازه‌ ه‍ا

93

ی‍وس‍ف‍ی‌ ک‍م‍ا ، ع‍ق‍ی‍ل‌

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ م‍ی‍ک‍روپ‍رن‍ده‌

94

ن‍ورال‍س‍ن‍اء ، رس‍ول‌

ب‍رآورد ن‍ق‍طه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در ف‍رآی‍ن‍ده‍ا

95

م‍درس‌ ی‍زدی‌ ، م‍ح‍م‍د

طراح‍ی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ع‍رض‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍رای‍ط ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌

96

اخ‍وان‌ ن‍ی‍اک‍ی‌ ، ت‍ق‍ی‌

طراح‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍م‍وداره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ چ‍ن‍د م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ وص‍ف‍ی‌

97

ت‍وک‍ل‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، رض‍ا

طراح‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍ک‌ روی‍ک‍رد ک‍ارا ب‍رای‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍ی‍ری‍اب‍ی‌ وس‍ای‍ط ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌

98

ه‍ال‍ک‌ ، ف‍رح‌ س‍ادات‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ه‍ی‍دروک‍رب‍وره‍ای‌ پ‍ل‍ی‌ س‍ی‍ک‍ل‍ی‍ک‌ در ه‍وای‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا م‍ن‍ش‍اء ی‍اب‍ی‌ آن‍ه‍ا

99

ق‍اس‍م‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد راد ، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ل‍زی‌ غ‍ن‍ی‌ از آه‍ن‌ ب‍ر خ‍واص‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ، م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و ت‍ری‍ب‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ دم‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط و دم‍ای‌ ب‍الای‌ آل‍ی‍اژ پ‍ی‍س‍ت‍ون‌ Al-332

100

ال‍ل‍ه‌ ک‍رم‌ ، س‍ع‍ی‍د رض‍ا

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ و س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍وش‍ش‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رول‍س‌ ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ Ni-P-SiC - Ni-P-PTFE & Ni-P-MoS2

101

م‍ب‍ص‍ر ، ف‍ری‍د

طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ح‍س‍گ‍ر ه‍وش‍م‍ن‍د EMG

102

ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌ ، چ‍ن‍گ‍ی‍ز

س‍اخ‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد آن‍ده‍ای‌ م‍خ‍ل‍وط اک‍س‍ی‍د ف‍ل‍زی‌ MMO ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ح‍ف‍اظت‌ ک‍ات‍دی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌

103

آری‍ان‍ژاد ، م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌

ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ م‍دل‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍ا در ن‍ظرگ‍رف‍ت‍ن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ک‍م‍ب‍ود ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ی‍ک‌ پ‍ارچ‍ه‌

104

ف‍ت‍وح‍ی‌ ف‍ی‍روز آب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍ود

ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌ در ح‍ض‍ور م‍ح‍دودس‍از ج‍ری‍ان‌ خ‍طا

105

زه‍رائ‍ی‌ ، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌

م‍دل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌  در س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ رودخ‍ان‍ه‌ - م‍خ‍زن‌ ب‍رپ‍ای‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ س‍ی‍لاب‌

106

اف‍ض‍ل‍ی‌ ک‍وش‍ا ، ع‍ل‍ی‌

م‍دل‍س‍ازی‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ا و طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍دارات‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍راس‍اس‌ ای‍ن‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ادر ن‍س‍ل‌ ج‍دی‍د س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

107

گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ف‍رد ، ف‍ره‍اد

ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍وش‍ش‌ اس‍پ‍ی‍ن‍ل‍ی‌ ب‍ر روی‌ گ‍راف‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ س‍اخ‍ت‌ دی‍ر گ‍دازه‍ای‌ ن‍س‍ل‌ آت‍ی‌

108

رجایی سلماسی  فرزاد

طراحي و ساخت محرک‌هاي
 هوشمند  و خودسازمانده براي الکتروموتورها

109

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ک‍ارب‍رد گ‍راف‍ه‍ا در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا

110

ح‍ش‍م‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌ ، س‍ع‍ی‍د

س‍ن‍ت‍ز پ‍ودر ن‍ان‍و ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ای‍ن‍ت‍رم‍ت‍ال‍ی‍ک‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌AL2O3 - TiAL ب‍ه‌ روش‌ آل‍ی‍اژس‍ازی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍ن‍اص‍ر اف‍زودن‍ی‌ ب‍ر ای‍ن‌ ف‍رای‍ن‍د

111

خویی امیر رضا


مدلسازی عددی تغییر شکل های بزرگ پلاستیسیته و مسائل تماس با استفاده از روش المان محدود تعمیم یافته

112

س‍ع‍ی‍دی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌

ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ، ج‍ام‍دس‍ازی‌ و ب‍ی‌ خ‍طرس‍ازی‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ در زائ‍دات‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ پ‍س‍اب‍ه‍ای‌ ش‍س‍ت‍ش‍وه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و اض‍اف‍ات‌ ک‍وره‌ ه‍ا در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌

113

ن‍ی‍ای‍ش‌ ، ک‍اوه‌

روش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ ک‍ل‍ی‍د زن‍ی‌ ب‍دون‌ ج‍رق‍ه‌ ت‍اب‍ع‌ ج‍ری‍ان‌ و ول‍ت‍اژ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍رک‍ت‌ ف‍ل‍زات‌ م‍ای‍ع‌

114

م‍ق‍ص‍ودی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ب‍ررس‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و م‍دل‌ اج‍زاء م‍ح‍دود ت‍ی‍ره‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍الا س‍راس‍ری‌ م‍ق‍اوم‌ ش‍ده‌ ب‍ا FRP

115

ح‍ائ‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ آش‍وب‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ب‍ا ب‍ع‍د ک‍س‍ری‌

116

رب‍ان‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود

ارائ‍ه‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ م‍س‍ال‍ه‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ خ‍طوط م‍ون‍ت‍اژ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌

117

ک‍ری‍م‍ی‌ طاه‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌

ت‍ول‍ی‍د و خ‍واص‌ دو ف‍ل‍زی‌ ه‍ای‌ لای‍ه‌ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ف‍ش‍ردن‌ زاوی‍ه‌ای‌ در ک‍ان‍ال‌ ب‍ا م‍ق‍طع‌ ب‍راب‍ر

118

ن‍ورال‍س‍ن‍اء ، رس‍ول‌

پ‍ای‍ش‌ ف‍رآی‍ن‍د ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازپ‍روف‍ای‍ل‌

119

ن‍ج‍اری‍ان‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌

طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ی‍ک‌ اب‍زار ج‍راح‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ی‍س‍ت‍ول‍ک‍ت‍وم‍ی‌ م‍س‍ی‍ر اص‍ل‍ی‌ ف‍ی‍س‍ت‍ول‌ ه‍ای‌ آن‍ال‌

120

خ‍وی‍ی‌ ، ام‍ی‍ر رض‍ا

م‍دل‌ س‍ازی‌ پ‍دی‍ده‌ ش‍ک‍س‍ت‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍رک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ال‍م‍ان‌ ت‍طاب‍ق‍ی‌

121

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا

122

ت‍وک‍ل‍ی‌ م‍ق‍دم‌ ، رض‍ا

ارای‍ه‌ ی‍ک‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ذرات‌ ان‍ب‍وه‌ PSO)( ب‍رای‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ زم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ک‍ار ک‍ارگ‍اه‍ی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌

123

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ک‍ارب‍رد ت‍ئ‍وری‌ گ‍راف‍ه‍ا و ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍راک‍اوش‍ی‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا

124

ف‍ت‍وح‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍ود

ج‍ای‍اب‍ی‌ اح‍ت‍م‍الات‍ی‌ واح‍د ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ف‍ازوری‌ PMU)( در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌

125

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍راک‍اوش‍ی‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ا

126

ع‍ارف‌ ، م‍ح‍م‍درض‍ا

ن‍ظری‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ و م‍خ‍اب‍رات‌ ام‍ن‌

127

ک‍اوه‌ ، ع‍ل‍ی‌

طراح‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍وی‌ و ف‍ض‍ائ‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍راک‍اوش‍ی‌

128

م‍ح‍م‍ودی‌ ، رض‍ا

ت‍وس‍ع‍ه‌ آل‍ی‍اژه‍ای‌ م‍ن‍ی‍زی‍م‍ی‌ م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ خ‍زش‌

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org