آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستور العمل حمایت از طرح‌های پژوهشیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستور العمل حمایت از فعالیت های ترویجیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت از دوره‌های پایان نامه و رساله دکتریدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت از دوره‌های پسا ارشد و پسادکتریدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت های بین المللیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل کرسی‌های پژوهشی و پژوهانه‌هادستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
فرم اسامی داوران رساله دکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFGفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFG(شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-RFBR (۲۰۲۰)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پیش پروپوزال فراخوان مشترک INSF& NIMADفرم ها۳۱ تیر ۱۴۰۰
فرم پیشنهادی گرنت آغازفرم ها
فرم تاییدیه دانشگاه جهت حمایت رساله دکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم تبادل پژوهشگر (راه ابریشم چین)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (MOST چین)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (ژاپن)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات همایشفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم خلاصه پیشنهاد پسادکتری فناورانه (گروه صنعتی بارز-پیوست شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹