آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل کرسی‌های پژوهشی و پژوهانه‌هادستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت از دوره‌های پایان نامه و رساله دکتریدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت از دوره‌های پسا ارشد و پسادکتریدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت های بین المللیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستور العمل حمایت از طرح‌های پژوهشیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستور العمل حمایت از فعالیت های ترویجیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
فرم شرکت در فراخوان ویژه Covid-۱۹فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFG(شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFGفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشی تفاهم نامه ایفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پسادکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم رساله های دکتریفرم ها
فرم پیشنهادی گرنت آغازفرم ها
فرم کرسی پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنت سینرژیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنتفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-RFBR (۲۰۲۰)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم معرفی نامه دوره پسا دکترا از دانشگاه محل اجرای طرحفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹