آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم گرنت سینرژیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کرسی پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پیشنهادی گرنت آغازفرم ها
فرم رساله های دکتریفرم ها
فرم طرح های پسادکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشی تفاهم نامه ایفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFGفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFG(شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم شرکت در فراخوان ویژه Covid-۱۹فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستور العمل حمایت از فعالیت های ترویجیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستور العمل حمایت از طرح‌های پژوهشیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت های بین المللیدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت از دوره‌های پسا ارشد و پسادکتریدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل حمایت از دوره‌های پایان نامه و رساله دکتریدستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹
دستورالعمل کرسی‌های پژوهشی و پژوهانه‌هادستورالعمل۱۷ آبان ۱۳۹۹