آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم داوری طرح های تفاهم نامه/ ویژه مراکز طرف تفاهم نامه با صندوقفرم ها۰۱ دی ۱۳۹۹
فرم همایش و رویدادهای ترویج علمفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علمفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (ژاپن)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (روسیه RFBR)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (آلمان DFG)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات همایشفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (ژاپن)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم جزئیات طرح مشترک (MOST چین)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم تبادل پژوهشگر (راه ابریشم چین)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم تاییدیه دانشگاه جهت حمایت رساله دکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم خلاصه پیشنهاد پسادکتری فناورانه (گروه صنعتی بارز-پیوست شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم شرکت در فراخوان ویژه پسادکتری فناورانه(گروه صنعتی بارز)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم اسامی داوران رساله دکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم معرفی نامه دوره پسا دکترا از دانشگاه محل اجرای طرحفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-RFBR (۲۰۲۰)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنتفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنت سینرژیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹