کارگروه محیط زیست ، تغییرات اقلیم و سلامت

این کارگروه در راستای راهبردهای جهانی در سازگاری با تغییر اقلیم، محورهای زیر را مورد اولویت قرار می­ دهد. توجه به نقش مولفه­ های  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ ­سازی در تدوین طرح ­های ارسالی، آنها را از امتیاز بالاتری برخوردار می­ سازد.

 

 • تغییرات اقلیم-بررسی تاثیر متقابل منابع زیستی (آب، هوا، منابع طبیعی، تنوع زیستی) و منابع انرژی
 • تغییرات اقلیم-آموزش دانشگاهی، دبیرستانی و دبستانی
 • تغییرات اقلیم-آموزش همگانی و ترویجی و مجازی
 • تغییرات اقلیم-سلامت و بیماریهای نوظهور
 • تغییرات اقلیم و ریزگردها (پیش بینی، پایش، چگونگی مقابله و مدل سازی)
 • تغییرات اقلیم-پایش انتشار گازهای گلخانه ای و راهکارهای کاهش آن
 • پایش ترسیب کربن و توانمند سازی جامعه در خصوص آن
 • تغییرات اقلیم و فناوری های موردنیاز برای کاهش اثر آن و سازگاری جامعه با آن
 • جمع بندی و آنالیز داده های گذشته در خصوص تغییرات اقلیم 
 • تغییرات اقلیم-پایش تغییرات خاک و روشهای به روز آوری نقشه ها و داده های خاک
 • تغییر اقلیم و اثرات آن بر جوامع انسانی، حیات وحش و فلور طبیعی گیاهی
 • پیش بینی تغییر اقلیم در سالهای آینده با استفاده از اطلاعات و داده های سالهای گذشته و اطلاعاتی که از پدیده های طبیعی می توان استخراج کرد
 • چگونگی ایجاد شرایط سازگاری جوامع با تغییرات اقلیمی
 • پیش بینی سرمایه گذاریها و انجام پروژه های لازم برای سازگاری با تغییر اقلیم و با توجه به اهمیت باقی ماندن جوامع انسانی در برخی از نقاط خشک کشور