کارگروه علوم دامی دامپزشکی و شیلات

معرفی 

چالش‌های فراروی کشور برای آماده کردن شرایط جهت پیوستن به بازارهای جهانی، ;کشاورزی پایدار، رعایت استانداردهای بهداشتی درتولید محصولات دامی، شیلاتی، حفظ دام در برابر بیماریهای مختلف، افزایش بهره وری واحدهای دامپروری سنتی و بکارگیری علوم و فناوریهای جدید، همچنین لزوم آگاهی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ، اهمیت توجه به علوم دامی، شیلات و دامپزشکی را دوچندان کرده است.

کارگروه علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات از کارگروه های تازه تاسیس در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است. این کارگروه از سال1391 بنیان گذاشته شده  و اعضای آن از اساتید شناخته شده و بنام دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی معتبر کشور می باشند. این کارگروه ضمن تعیین عرصه های اولویت دار صندوق ، براساس اسناد بالادستی و نیاز کشور، به بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشگران با موضوعات علوم دامی، دامپزشکی و شیلات می پردازد.

کارگروه یاد شده با وقوف نسبت به نیازها و استعدادهای کشورمان در عرصه علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات تلاش می کند تا طرح های پژوهشی که بتوانند اثرات مفید و در عین حال گسترده داشته باشند را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و در این راه بر آن است تا از دانش و فناوریهای روز در عرصه علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات بهره بگیرد.