جدول راهنمای پیامک

 

مسئول طرح

پاسخ داوری

قبول / رد / مسکوت

متقاضی / همکاران

عضو کارگروه

دبیر

داوری / غربالگری

نظارت

مجری

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ اسفند ۱۳۹۹